• EMAIL
    contact@focustech.com.vn
  • HOTLINE
    0982 286 072
Tiếng Việt

CAM350-090

Gói này chứa các thông tin và chức năng cốt lõi của CAM350

– Nhập Gerber (274D, 274X, Fire9000, Barco DBF)

– NC Drill & Mill (Excellon, Sieb & Meyer)

– Hỗ trợ xếp chồng và trực quan 3D

– Xem, truy vấn, báo cáo, đo lường